Biga İlçesi 223 ada 8 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Asfalt Plenti Kiralanması2018.10.12


 

 

İ L A N

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

1-) Çanakkale İl Özel İdaresine ait Çanakkale İli, Biga İlçesi 223 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Asfalt Plenti İl Encümeninin 04.10.2018 tarih ve 782 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince, 3 yıl süreli olarak kiraya verilecektir.

2-) İhale; 01.11.2018 tarihinde, saat 13:30’de Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi, Bölge Trafik Yanı, No:215 adresindeki İl Özel İdare Hizmet Binasındaki İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince yapılacaktır.

3-) Taşınmazın yıllık muhammen kira bedeli 220.000,00 TL (İkiyüzyirmibin Türk Lirası ), olup, geçici teminatı 19.800,00 TL (Ondukzbinsekizyüz Türk Lirası ) dır.

4-) İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:215 adresindeki İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.

05-) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

a.      T.C vatandaşı olmak,

b.      Gerçek kişilerde;

-Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,

-Son üç (3) ay içinde alınmış ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği,

c.       Tüzelkişilerde;

-Tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı sureti,

-İhalenin yapıldığı yılda alınmış kayıtlı olduğu meslek odasına kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı örneğini,

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul edilebilecektir.)

d.      Geçici teminat. (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limitiçi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)

e.       İhaleyi alan kişi vergi mükellefi değil ise vergi mükellefiyetini tescil ettirmek zorundadır.

6-) İsteklilerin istenilen belgelerle birlikte ihale günü ihale saatine kadar müracaat dosyalarını Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No:215 Çanakkale adresindeki İl Özel İdaresi Binasında bulunan İl Encümen Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

7-) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8-) İlanen duyurulur.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.