Ezine İlçesi, 2 ada 65 parselde kayıtlı Yahya Çavuş İlkokulu Binası Yıkım İlanı2018.10.18


İLAN

 

ÇANAKKALE İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

 

  İlimiz,Ezine İlçesi, 2 ada 65 parselde kayıtlı  Yahya Çavuş İlkokulu   Binası  depreme dayanıksız olduğundan  can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmesi  nedeniyle İl Encümeninin 18.10.2018 tarih ve 805 sayılı karar ile 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesi gereğince YIKIMDAN SONRA ENKAZDAN ÇIKACAK VE EKONOMİK DEĞERİ OLAN MAL VE MALZEME karşılığında yıkılmasına karar verilmiştir.

1. İşin İhalesi 25.10.2018 Perşembe günü saat 13:40’da  Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No:215 ÇANAKKALE adresinde bulunan Çanakkale  İl Özel İdaresi  İl Encümen Salonunda ve İl Encümeni huzurunda  yapılacaktır.

 2. Enkazdan çıkacak ve ekonomik değeri bulunan mal ve malzemenin satışına ait muhammen  bedel 3.000,00-TL olup, geçici teminatı da 5.000,00-  TL’dır.

 3.  İhale ile ilgili şartname Çanakkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz olarak temin edilebilir.

4. İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişilerin ;

a)       2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini geçici teminat olarak vermeleri,

b)      Kamu idarelerinden en az 10.000,00-TL tutarında benzer mahiyette ve yıkım işi yaparak yıkım sonrası enkazdan çıkan ekonomik değeri olan malları aldığını ve bu işi yaptığını belgeleyen ve bu bilgileri kanıtlayan (ilgili kamu idarelerince tasdik edilmiş sözleşme veya bu bedelin ödendiğini gösterir makbuz veya benzeri belge) belgeyi,

c)      Gerçek kişilerin 2018 yılı içinde içinde alınmış ikametgâh belgelerini,

d)     Gerçek kişilerin nüfus cüzdan aslı veya onaylı fotokopisini,

e)      Vekaleten katılacakların noter onaylı Vekaletname aslını,

f)       Tüzel kişilerin 2018 yılı içinde alınmış oda sicil kayıtlarını,

g)      Tüzel kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noter onaylı imza sirküleri ile temsil ve imzaya yetkili olduklarını gösterir belge örneklerini. (Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler  idarece tasdik edilerek kabul edilecektir.)

5.İsteklilerin; İhale için gerekli olan belgeleri ihale gün ve saatine kadar Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No:215  ÇANAKKALE adresinde bulunan Çanakkale İl Özel İdaresi   Emlak ve İstimlak Müdürlüğü görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmeleri zorundadır

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile belge eksiği olan gerçek ve tüzelkişiler ihaleye iştirak edemezler.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ertelemekte yetkilidir.

İlgililere ve taliplilerine ilanen duyurulur.

 

 

           

                                                                                  ÇANAKKALE İl ÖZEL İDARESİ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.